Căng ray điện cầu trục

Căng ray điện cầu trục là một thiết bị điện kéo căng hai đâu dây điện, căng ray điện cầu trục có rất nhiều loại 1P, 3P 4P,,6P, tương ứng với ray điện an toàn cầu 1P, 3P, 4P, 6P